آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه فرهنگی و اجتماعی

شماره عنوان نوع سطح دریافت
۱ سند دانشگاه اسلامی سند ملی
۲ کرسی های آزاد اندیشی آیین نامه ملی
۳ منشور حقوق دانشجویی سند ملی
۴ شورای فرهنگی پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران آیین نامه دانشگاه تهران
۵ افزایش توانمندی ها و شایستگی های اعضای هییت علمی و مدیران دانشگاه تهران آیین نامه دانشگاه تهران
۶ حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دستورالعمل دانشگاه تهران
۷ باشگاه دانش آموزی اساسنامه دانشگاه تهران
۸ اردوهای دانشجویی دستورالعمل دانشگاه تهران
۹ اردوهای دانشجویی فرم ها دانشگاه تهران
۱۰ استفاده امانی از لباس دانش آموختگی دانشگاه دستورالعمل دانشگاه تهران
۱۱ آیین نامه استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشگاه تهران آیین نامه دانشگاه تهران

———————————————————————————————–
انجمن‌های علمی دانشجویی

ردیف عنوان دریافت
۱ آیین نامه
۲ اساسنامه
۳ فرم طرح نویسی
۴ آیین نامه استاد مشاور انجمن ها
۵ فهرست انجمن ها

——————————————————————————————————————————–
کانون‌های فرهنگی هنری دینی و اجتماعی دانشجویی

ردیف عنوان دریافت
۱ آیین نامه
۲ اساسنامه
۳ مراحل اخذ مجوز
۴ فرم درخواست تاسیس
۵ فرم استعلام
۶ فرم طرح نویسی
۷ فهرست کانون ها
۸ شیوه نامه تشکیل . فعالیت مجامع تخصصی کانون های فرهنگی هنری دینی و اجتماعی دانشگاه ها

——————————————————————————————————————————–
نشریات دانشجویی

ردیف عنوان دریافت
۱ شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
۲ فرم درخواست مجوز
۳ فرم استعلام آموزشی
۴ فرم درخواست تغییرات
۵ استعلامات انجام شده از شورای مرکزی ناظر بر نشریات
۶ فهرست نشریات دانشجویی دانشگاه تهران تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸
۷ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران
۸ فرم ایجاد سامانه نشریات دانشجویی
۹ فرم درخواست چاپ نشریات دانشجویی
۱۰ پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی از چاپ نشریات دانشجویی
۱۱ فرم درخواست اعطای امتیازات نشریات حرفه ای
۱۲ شیوه‌نامه اجرایی نشریات دانشگاهی

——————————————————————————————————————————–

ارسال شده در