شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» منتشر شد

شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه فراسوی مواد با عنوان «روش‌های آنالیز مواد نانو ساختار» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

ابوالفضل انوری مدیر مسئول و مسعود خلیلی سردبیر این نشریه هستند. همچنین ویراستاری علمی و ادبی این شماره از نشریه به ترتیب توسط دکتر محمد اسدی و ساجده مقدس انجام شده است.

در این شماره از نشریه مطالبی با عناوین مقدمه روش‌های آنالیز نانو مواد، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اجزای آن، میکروسکوپ نیروی اتمی و مکانیسم تشکیل تصویر در آن، میکروسکوپ الکترونی عبوری، آماده سازی نمونه میکروسکوپ الکترونی عبوری، تفنگ الکترونی میکروسکوپ الکترونی روبشی و بررسی تصاویر حاصله از آن، کاربرد میکروسکوپ AFM در لیتوگرافی و صنعت الکترونیک، شناسایی شیمیایی اتم‌های سطحی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی کار شده است.

گفتنی است؛ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امکان اختصاص سایت به هر نشریه برای انتشار الکترونیکی وجود دارد. این نشریه از اینجا قابل دسترس است.

یک دیدگاه