چهار نشریه دانشجویی دانشگاه تهران، امتیاز نشریه حرفه‌ای را کسب کردند

نشریه‌های دانشجویی دریچه معماری، دامستیک، گیاه‌پزشک و صنعت سبز نوین، امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کردند.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، نشریه‌های دانشجویی دریچه معماری از پردیس هنر‌های زیبا، دامستیک، گیاه‌پزشک و صنعت سبز نوین از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کردند. این نشریات، یک نشریه علمی-ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

 با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح «اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران» با همکاری معاونت پژوهشی اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ این طرح شامل تمامی نشریات دانشجویی با زمینه‌ها و فرمت‌های مختلف می‌شود و نشریات دانشجویی که به لحاظ فرمی، محتوایی و اصول فنی، واجد شاخص‌های نشریه حرفه‌ای باشند، حائز این امتیاز می‌شوند.

فعالیت در نشریات حرفه‌ای افزون بر امتیاز فرهنگی از امتیاز علمی نیز برای دانشجویان برخوردار است. مدیران مسئول نشریات واجد شرایط می‌توانند با تکمیل فرم‌های مربوط مندرج در سامانه stdpub.ut.ac.irو ارسال درخواست خود به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران، در صورت احراز شرایط از این امتیاز بهره‌مند شوند.

برای آشنایی بیشتر، سامانه ۴ نشریه دانشجویی که امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کرده‌اند، در زیر آورده شده است:


سامانه نشریه دریچه معماری:

 darichesj.ut.ac.ir


سامانه نشریه نشریه گیاه‌پزشک:

 giahpezeshksj.ut.ac.ir


سامانه نشریه نشریه دامستیک:

 domesticsj.ut.ac.ir


سامانه نشریه نشریه صنعت سبز نوین:

 sanatsabzsj.ut.ac.ir

یک دیدگاه