فهرست نامزدها و رأی‌دهندگان انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران منتشر شد

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران، یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۳ در باشگاه دانشجویان برگزار خواهد شد.

مطابق تقویم انتخابات در این مرحله، فهرست نامزدها و رأی دهندگان انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران منتشر شد.

پیرو فراخوان قبلی (اطلاعیه شماره دو) و طبق ماده ۸ و ۹ شیوه‌نامه برگزاری انتخابات، فهرست نامزدها و رأی‌دهندگان انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران در جلسه هیئت نظارت بر انتخابات در روز یکشنبه ششم بهمن ماه، تنظیم و تأیید شد.

بر اساس ماده ۱۲ شیوه‌نامه برگزاری انتخابات، افرادی که نسبت به فهرست نامزدها یا رأی‌دهندگان اعتراض دارند، می‌توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴ بهمن، اعتراض خود را به‌صورت مکتوب به همراه مستندات به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات واقع در اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ارسال کنند.

فهرست کاندیداها از اینجا و فهرست مدیران مسئول دارای حق رأی از اینجا قابل دریافت است.

 

یک دیدگاه