دبیر دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران انتخاب شد

جلسه انتخاب دبیر دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، چهارشنبه ۲۹ آبان در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار و آرش جولاده رودبار با کسب بیشترین رأی، انتخاب شد.

آرش جولاده رودبار، دانشجوی دکتری شیلات و فعال دانشجویی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران است. از سوابق وی می‌توان به نمایندگی مدیران مسئول نشریات دانشجویی در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بازرسی انجمن آبزی پروری ایران، دبیری دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، مدیر مسئولی و سردبیری نشریه دانشجویی شیل و دبیری انجمن علمی دانشجویی شیلات دانشگاه تهران اشاره کرد.

آرش جولاده در بخش مقالات علمی کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست جشنواره‌های سراسری نشریات دانشجویی و فرهنگ دانشگاه تهران موفق به کسب افتخار شده است.

یک دیدگاه