کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران تشکیل جلسه داد

۱۳۵امین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه ۱۳۵ام کمیته ناشر بر نشریات دانشجویی دانشگاه، ۳ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد.
در این جلسه با تاسیس ۳ نشریه دانشجویی موافقت شد. نشریات فیزیوپیا، جریان دانشگاه و بوم کره مجوز انتشار گرفتند. همچنین در این جلسه، پروانه ۷ نشریه تغییر کرد.
فهرست تغییرات را می توانید از اینجا مشاهده کنید.

یک دیدگاه