نخستین مجمع عمومی انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران برگزار شد

نخستین مجمع عمومی انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران با حضور اکثریت اعضا، شنبه ۱۴ اردیبهشت سال جاری برگزار شد.

در این جلسه به ترتیب آراء دکتر احد فرامرز قراملکی از دانشگاه تهران، دکتر غلامرضا اعوانی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر امیر کشاورزیان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر خدایار ابیلی از دانشگاه تهران، دکتر صلواتی از دانشگاه رجایی، دکتر سیمین حسینیان از دانشگاه الزهرا و دکتر طوبی کرمانی از دانشگاه تهران به عنوان هیئت مدیره انجمن اخلاق کاربردی ایران انتخاب شدند.

همچنین، احد فرامرز قراملکی، امیر کشاورزیان و خدایار ابیلی به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و خزانه‌دار انتخاب شدند.

توسعه دانش اخلاق کاربردی در حوزه‌های گوناگون با تاکید بر حفظ ماهیت رشتگی و رویکرد میان رشته‌ای، راهبرد اصلی انجمن علمی اخلاق کاربردی است.

یک دیدگاه