جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضا کمیته، یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد.

در این جلسه با صدور مجوز ۸ نشریه و تغییرات در ۲نشریه موافقت شد.

بر اساس این گزارش، نشریات تاریخ و هنر، سکانت، قلم ابوریحان، عقل، کاوه، نگهبان، UT-TED و علمی ترویجی تاک موفق به کسب مجوز انتشار شدند.

همچنین با تغییرات در نشریات شهرت و تیلدا موافقت شد. نشریه علمی ترویجی تاک نیز به دلیل تکراری بودن عنوان نشریه مورد موافقت قرار نگرفت.

نتایج اینجا قابل مشاهده است.

یک دیدگاه