دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با مدیرعامل خبرگزاری ایرنا دیدار کرد

دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و دبیر جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با مدیرعامل خبرگزاری ایرنا دیدار و گفت و گو کرد.

احسان محمدی، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و دبیر جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با دکتر سید ضیا هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در محل خبرگزاری ایرنا دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که جمعی از دبیران کانون ها و اعضای ستاد برگزاری جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران هم حضور داشتند، دکتر هاشمی ضمن تحسین و تمجید حرکت کانون های فرهنگی دانشگاه تهران به ویژه ابتکار برگزاری جشن بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، صرف تحقق چنین حرکت های جمعی و اجتماعی را هدفی بسیار ارزشمند دانست.

دکتر هاشمی از دانشگاه به مثابه رسانه یاد کرد و گفت دانشگاه و استاد خود هم به مثابه رسانه اند و هم اساتید و دانشگاهیان در رسانه نقش آفرینی و کنش گری مهم دارند.

مدیرعامل ایرنا در ادامه بر اهمیت و اثرگذاری خاص حرکت ها و جریان هایی که از دل دانشگاه شروع می شوند به ویژه دانشگاه تهران تاکید کرد و افزود جامعه ی آموزش عالی کشور سهم بسزایی در جریانات و حرکت های جامعه دارند.

سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه و کانون را جریان و حرکتی پویا و ادامه دار و دارای آثار و ارزش های مهمی در سطوح فردی و اجتماعی از جمله جامعه پذیری، اجتماعی شدن و ترویج مسئولیت اجتماعی توصیف کرد.

دکتر هاشمی، ضمن اشاره به بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، کانون ها را جوانی رشید و بالغ معرفی کرد و بر لزوم استمرار اراده، خود انگیختگی، خستگی ناپذیری و باور فعالان کانونی در مسیر مهم خود تاکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه نخبگی را حائز ابعاد متعددی توصیف کرد و بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی نخبگی در کنار ابعاد علمی و سایر ابعاد تاکید کرد.

احسان محمدی، دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران و دبیر جشن بیست سالگی تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران هم ضمن تقدیر از رویکرد ارزشمند و سازنده ی دکتر هاشمی در زمان مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی و خبرگزاری ایرنا، ضمن ارائه ی مقایسه ای از وضعیت کانون ها در دوره های مختلف و اشاره به چالش ها و فرصت ها، برخی اقدامات و دستاوردهای کانون ها در دوره ی اخیر را برشمرد و از رونمایی طرح های مهمی هم زمان با جشن بیست سالگی کانون های فرهنگی دانشگاه تهران خبر داد.

در ادامه دبیران و فعالان فرهنگی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و نظرات پرداختند.

یک دیدگاه