انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین دوره انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجوی و کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران یکم و دوم خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.

در این انتخابات که به‌صورت الکترونیک برگزار شد، ۱۳۸ انجمن علمی دانشجویی و ۴۶ کانون فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی شرکت کردند. طی زمان انتخابات، در مجموع ۸۵۷۸ تن دانشجو (۱۵/۱۷ درصد از کل دانشجویان) در این انتخابات شرکت کردند. نتایج انتخابات بلافاصله بعد از اتمام برای دانشکده‌ها و پردیس‌ها ارسال شد.

دور دوم انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌ها‌ی فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشگاه تهران برای آن دسته از انجمن‌ها یا کانون‌هایی که تعداد کاندیداهایشان به حد نصاب نرسید، اواخر مهرماه ۱۳۹۷ جاری برگزار خواهد شد.

یک دیدگاه