آیین‌نـامـه استاد مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران تصویب شد

آیین‌نامه استاد مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶ به تصویب هیئت رئیسه‌ دانشگاه تهران رسید.

دانشگاه تهران به‌‌منظور تقویت جایگاه انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه و گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های این انجمن‌ها و همچنین در راستای آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از وجود اعضای هیئت علمی خود به‌عنوان «استاد مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی» استفاده می‌کند.

آیین‌نامه استاد مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برای تبیین این موضع و تشریح ضوابط مربوط به آن تهیه شده است.

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی، یک تن از اعضای هیئت علمی در هر گروه آموزشی است که وظیفه ارائه مشاوره تخصصی به انجمن علمی دانشجویی را در راستای رسالت انجمن‌های علمی دانشجویی، بر عهده دارد.

از اهداف این طرح می‌توان به ارتقای جایگاه انجمن‌های علمی دانشجویی در سطح گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و پردیس‌ها، هدایت و حمایت هدفمند فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی بر اساس آیین‌نامه‌ این انجمن‌ها و ایجاد ارتباط مناسب و سازنده بین انجمن‌های علمی دانشجویی و گروه‌های آموزشی؛ انعکاس مسائل و موارد مرتبط با انجمن‌ها به شورای گروه و معاونت دانشجویی و فرهنگی نام برد.

گفتنی است، در صورتی‌که فعالیت استاد مشاور انجمن علمی مورد تایید و رضایت شورای گروه آموزشی مربوطه باشد، این شورا می‌تواند اعطای امتیازات زیر را برای تعلق گرفتن به استاد مشاور، به معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده/پردیس پیشنهاد کند: اختصاص تا سقف ۵ امتیاز بر اساس ماده‌ یک آیین‌نامه‌ ارتقای اعضای هیئت علمی و اختصاص تا سقف یک امتیاز (به ازای هر سال تحصیلی که عضو هیئت علمی دارای این مسئولیت باشد) در بخش فعالیت‌های اجرایی و خدمات علمی در آیین‌نامه‌ ترفیع سالانه‌ اعضای هیئت علمی؛ اختصاص مزایای ذکر شده منوط به تایید معاون فرهنگی و دانشجویی و ابلاغ رئیس دانشکده/پردیس خواهد بود.

یک دیدگاه